Pagrindinis ugdymas

DALYKŲ GRUPĖS

DORINIS UGDYMAS
Etika
KALBINIS UGDYMAS
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba – anglų (pirmoji) (anglų k. mokoma pagal tarptautinė Kembridžo programą; integruojama į visuomeninį ugdymą, matematinį, gamtamokslinį ir technologinį ugdymą).
Užsienio kalba – vokiečių/ispanų (antroji)
VISUOMENINIS UGDYMAS
Istorija, geografija, psichologija, ekonomika ir verslumas, pilietiškumo pagrindai.
MATEMATIKA, GAMTAMOKSLINIS IR TECHNOLOGINIS UGDYMAS
Matematika, informatika, gamtos mokslai, biologija, chemija, fizika, technologijos.
MENINIS UGDYMAS
Muzika, dailė.
FIZINIS IR SVEIKATOS UGDYMAS
Fizinis ugdymas


DALYKŲ GILINIMAS
Mokslinis tiriamasis darbas/Kūrybinis darbas
Planimetrija Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio internete pradmenys Bioinžinerijos pradmenys. Jutiklių tinklo pajungimas, duomenų naudojimas (anglų kalba)
Lietuvių kalbos rašyba, skyryba ir kalbos vartojimas
Pažintis su grožine literatūra anglų kalba
Užsienio kalbos akademinių gebėjimų ugdymas(is) rengiantis studijoms (rašymas)

KEMBRIDŽO PROGRAMA
Programa yra dviejų lygių:
Vidurinis 1 (Cambridge Secondary 1) (5-8 kl.) ir Vidurinis 2 (Cambridge Secondary 2) (9-10 kl.). Kembridžo mokymo programų rengėjas yra Kembridžo Tarptautinis egzaminų centras CIE (Cambridge International Examinations).
Kembridžo programos įgyvendinamos per formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą. Mokymasis vyksta dviem kalbomis – lietuvių ir anglų.
Mokymasis pagal Kembridžo programą derinamas su Lietuvos bendrosiomis programomis.
KEMBRIDŽO PROGRAMOS DALYKAI
English
Cambridge Math
Physical Education
Social Studies/Science
Computing
CAMBRIDGE GLOBAL PERSPECTIVES
 Ugdo gebėjimus mąstyti apie svarbias vietines ir pasaulines problemas.
 Lavina analizės, vertinimo, bendradarbiavimo ir refleksijos įgūdžius.
 Skatina konstruoti argumentus, pateikti nuomonę, bendradarbiauti, tyrinėti, samprotauti bei apmąstyti savo vietą pasaulyje.
 Moko būti pasitikintiems savimi, priimti sprendimus ir pagrįsti nuomonę.
 Leidžia pateikti idėjas ir sprendimus.
 Skatina mokymąsi tyrinėjant, analizuojant įvairius požiūrius.
 Ugdo gebėjimą kritiškai mąstyti apie įvairias vietines, nacionalines bei pasaulines problemas.
 Moko analizuoti ir suprasti priežasties ir pasekmės santykius, jų reikšmę.