TVARKOS

Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Asmens duomenų saugumo politikos tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų valdytojo duomenų tvarkymo veiklos įrašai

Įsakymas dėl pareigybių, įgaliotų tvarkyti asmens duomenis, sąrašo patvirtinimo

Informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

Priėmimo į mokyklą ir klasių bei grupių komplektavimo tvarkos aprašas

Individualaus plano sudarymo ir keitimo tvarka III-IV G. klasėse