Europos Komisijos Erasmus+ programa 2023-2024 m.

Mokyklai skirta dotacija programos „Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektui Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH- 000118607 „Skaitmeninių gebėjimų ugdymo procese tobulinimas integruojant STEAM ir kritinio mąstymo strategijas“ įgyvendinti.

           Teikiant šią paraišką siekėme tikslų, kurie tiesiogiai susiję su mokyklos veiklos sritimis – efektyvus mokymo ir mokymosi procesas su inovatyviu skaitmeninių technologijų taikymu, personalizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, STEAM ugdymo krypties įgyvendinimu, gabių mokinių ugdymu, mokinių informacinio raštingumo efektyvinimu, stiprinant inžinerinę kryptį.

             Projekto uždaviniai:

1. Atpažinti skaitmeninių mokomųjų priemonių stipriąsias ir silpnąsias puses, įgyti žinių, kaip jas integruoti į pamokas bei projektinę veiklą. Siekti, kad mokytojų pamokos būtų patrauklesnės, įtraukiant skirtingų poreikių ir gebėjimų mokinius į kūrybinę skaitmeninę veiklą ar įdomius bendradarbiavimo projektus.

2. Siekti, kad pedagogai įgytų praktinių žinių apie STEAM naujas strategijas ir veiklas, kurias įtrauktų į tarpdisciplinį ugdymą, tyrimus bei projektinę veiklą.

3. Įgyti patirties ugdant mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti.

          Mokykla yra numačiusi išsiųsti 9 pedagogus į tris mobilumo veiklas šiose šalyse:

1. „The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration į Schools“ –

Amsterdamas (Nyderlandai).

2. „From STEM to STEAM Education: a New learning approach“ – Barselona (Ispanija).

3. „Digital Tools for managing projects in Education“ – Berlynas (Vokietija).