Tarptautinės grupės ikimokyklinukams

Klaipėdos ,,Universa Via’’ tarptautinė mokykla kartu su Kauno l./d. „Aviliukas“ bei Kauno Montesori m./d. „Žiburėlis“ dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte ,,Tarptautinės grupės ikimokyklinukams” Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0010

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudarant patrauklias ir pilnavertiškas ugdymo sąlygas kitakalbiams įstaigų ugdytiniams, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Tikslui pasiekti suformuotas pagrindinis projekto uždavinys – naujo inovatyvaus ugdymo organizavimo modelio, kitakalbių vaikų poreikiams patenkinti, diegimas.

Numatyta pagrindinė projekto veikla – įdiegti inovatyvų dvejų kalbų ugdymo grupėse modelį kiekvienoje veiklą tobulinančioje įstaigoje.

Tikimasi, kad projekto apimtyse sėkmingai sukurtas bei praktiškai pritaikytas inovatyvus ikimokyklinio ugdymo(si) organizavimo modelis, visapusiškai pagerintų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę bei pokyčius veiklą tobulinančiose įstaigose, kurie galėtų būti plačiai pritaikomi, bet kurioje kitoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje ateityje.