Papildomas mokymas (moduliai)

ANGLŲ KALBOS MODULIAI ( 5-8 kl.)

LET‘S DIVE INTO ENGLISH! (5 kl.)

Modulio tikslai:

 • ugdyti lingvistinį akiratį bei bendrą kalbos kultūrą;

 • gilinti gramatines žinias ir taikyti jas praktinėje veikloje;

 • lavinti kalbėjimo anglų kalba gebėjimus reiškiant savo nuomonę diskusijų metu;

 • plėtoti savarankiškumą ieškant, analizuojant, lyginant ir apibendrinant informaciją projektinėje veikloje.

GLOBAL ENGLISH (6 kl.)

Modulis orientuotas į:

 • komunikavimą per kūrybinę, projektinę ir tiriamąją veiklas (projektai „Talking about people“, „Celebrations“).

 • refleksijų  skatinimą pristatant  kūrybinius, tiriamuosius, projektinius darbus  (projektai „Staying healthy“, „Famous people“).

 • žodyno plėtimą  ieškant informacijos anglų kalba (projektai  „Where we live?“, „Myths and fables“).

 • mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymąsi – tyrimo  tikslo formulavimą, veiklos eigos planavimą bei duomenų  rinkimą, apibendrinimą ir pristatymą (pojektas „Bullying“)

 • iniciatyvumo ir kūrybingumo skatinimą

ENGLISH CONVERSATION (7-8 kl.)

Modulio tikslai:

 • tobulinti kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius;

 • tobulinti tarimą bei intonaciją;

 • gilinti monologinės ir dialoginės kalbos įgūdžius, argumentuojant ir pagrindžiant savo nuomonę;

 • ruošti ir pristatyti trumpus pranešimus aktualiomis temomis;

 

MATEMATIKOS MODULIAI 

5 kl. modulis

 • MĄSTYK IR SKAIČIUOK -  skirtas pasiekimų skirtumams mažinti, matematinių gebėjimų plėtotei, netradicinių uždavinių sprendimo būdų mokymuisi bei loginio mąstymo ugdymui .

6-8 kl. moduliai:

 • TAIKOMOJI MATEMATIKA - padeda susieti matematikos teorines žinias su gyvenimo reiškiniais, praktiniais objektų dydžių  reikšmių skaičiavimais, grafikų, diagramų skaitymui ir kt.;

 • STEBĖK, SKAIČIUOK, TIRK,  ANALIZUOK – skirtas aplinkos tyrinėjimams, duomenų rinkimui, analizavimui, apibendrinimui  ir pateikimui,  apytikslio atsakymo prognozavimui. Modulio temos yra integruojamos su kitais mokomaisiais dalykais (geografija, ekonomika, gamta, biologija, IT ir kt.)

 • STATISTIKOS VINGIAI – skirtas duomenų apdorojimui, matematinių objektų palyginimui ir klasifikavimui, kombinatorikos, tikimybių teorijos ir statistikos žinių taikymui,  matematiniam komunikavimui, paprasčiausių matematinių objektų ir procedūrų aprašymui matematiniais simboliais projektinėje veikloje.

 • EKONOMIKA IR VERSLUMAS – skirtas ugdyti mokinių finansinį raštingumą.