Pradinis ugdymas

Mūsų mokykloje didžiausia vertybė – vaikas. Todėl siekiame sudaryti kuo palankiausias sąlygas jo individualybei skleistis. Vienas pagrindinių mokyklos tikslų yra ne tik geri mokymo rezultatai, bet ir siekis, kad kiekvienas moksleivis mokydamasis patirtų sėkmę, ugdytų ir plėtotų savo tiriamuosius, meninius, pažintinius, socialinius, komunikacinius bei kitus gebėjimus.

Mokykloje veikia klasės, kuriose vaikai mokosi anglų kalba. Ši klasė skirta mokiniams, kurie visai nemoka lietuvių kalbos ir mokymo programą pageidauja įsisavinti anglų kalba. Taip pat šiose klasėse gali mokytis ir vaikai, kurių  gimtoji kalba – lietuvių, tačiau pastebimi  ypatingi gabumai anglų kalbai.

Mokykloje vykdoma dvikalbio ugdymo programa: matematikos ir pasaulio pažinimo dalykai visose lietuvių kalba dėstomose klasėse papildomai mokoma integruojant dalyką su anglų kalba popietinėje veikloje (būreliuose). Atsižvelgiant į mokinių asmenines savybes ir mokymosi motyvaciją, mokymas diferencijuojamas ir individualizuojamas.

Iš užsienio mokyklų atvykę mokiniai, pageidaujantys išmokti lietuvių kalbą ir integruotis į klases, kuriose mokymas organizuojamas lietuvių kalba, gali papildomai mokytis lietuvių kalbos pagal individualią mokymosi programą.

Pasibaigus pamokoms, moksleiviai turi galimybę paruošti namų darbus. Klasės mokytojas, esant reikalui, teikia mokymosi pagalbą – konsultuoja mokinius.