Priešmokyklinis ugdymas

Pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis  5 metai.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas - puoselėti ugdytinių galias, lemiančias asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę, tinkamą brandumą mokyklai, įgyjant kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.

Grupėje ugdomoji veikla vyksta anglų/rusų – lietuvių kalbomis. Jeigu priešmokyklinio ugdymo grupėje nėra angliškai kalbančių vaikų, du kartus per savaitę vyksta anglų kalbos pamokėlės.

Vaikų mokyklinės brandos samprata

Vaiko brandumas mokyklai – toks vaiko fizinis, intelektinis, socialinis bei praktinis subrendimo lygis, kuris sudaro prielaidas sėkmingai ugdytis pagal bendrąją programą pradinėje mokykloje bei prisitaikyti prie mokyklos gyvenimo. Mokyklinės vaiko brandos vertinimo sritys:

  • fizinė vaiko branda, t.y. gera vaiko fizinė ir psichinė sveikata, išlavėję judesiai, gera pirštų –riešo motorika, gera akies – rankos koordinacija;
  • intelektinė vaiko branda, t.y. aktyvus domėjimasis pasauliu, valingos atminties ir dėmesio pradmenys, loginio, kritinio, probleminio, kūrybinio mąstymo pradmenys, išlavėjusi kalba, elementarūs matematiniai vaizdiniai;
  • socialinė vaiko branda, t.y. elementari savikontrolė ir susivaldymas, teigiamas savęs suvokimas ir savigarba, sugebėjimas siekti tikslų, bendrauti, bendradarbiauti, prisitaikyti, noras būti mokiniu;
  • praktinė vaiko branda, t.y. įvairiausi vaiko praktiniai mokėjimai ir įgūdžiai (Glebuvienė ir kt., 2002).