Užsieniečių vaikų mokymas

Ugdymas vyksta daugiakultūrėje aplinkoje pagal Lietuvos bendrąsias ir Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programas.

Ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėse su vaikais bendraujama lietuvių/rusų – anglų ir anglų – lietuvių kalbomis. Mokykloje veikia klasės, kuriose vaikai mokosi anglų kalba. Šios klasės skirtos mokiniams, kurie visai nemoka lietuvių kalbos ir mokymo programą pageidauja įsisavinti anglų kalba.

Mokykloje dirba aukščiausios kvalifikacijos mokytojai, daug investuojama į ugdymo kokybę. Šeimos mūsų mokyklą pasirenka dėl saugios, jaukios aplinkos, dėmesio vaikui, galimybės bendrauti anglų kalba bei ugdytis daugiakultūrėje aplinkoje.

Iš užsienio mokyklų atvykę mokiniai, pageidaujantys išmokti lietuvių kalbą ir integruotis į klases, kuriose mokymas organizuojamas lietuvių kalba, gali papildomai mokytis lietuvių kalbos pagal individualią mokymosi programą

Klasėje esant mažiau nei 6-iems anglakalbiams arba nepakankamai lietuvių kalbą mokantiems, mokymosi pagalbą anglų kalba teikia klasės mokytojo padėjėjas.

Visi mokiniai, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių, dalyvauja dailės, muzikos, šokio ir kūno kultūros pamokose, popamokinėje veikloje, mokyklos renginių bei švenčių metu integruojami į bendrą veiklą. lietuvių kalba.